ANVÄNDARVILLKOR

Våra tjänster är endast tillgängliga för personer som har rätt att ingå avtal. Dessa användarvillkor gäller Hittafoder.se. Denna webbplats ägs och drivs av Xenolith AB

Avgifter

Hittafoder.se tar inte ut någon avgift för tjänsten.

Avslut

Hittafoder.se fungerar endast som en förmedling av foder där säljare och köpare fritt kan lägga in annonser i vår databas för allmän publicering. Avslut ansvarar köpare och säljare för, Hittafoder.se kan ej påta sig något ansvar för att detta avslut sker tillfredställande för köpare och säljare. Våra rekommendationer är att i så stor utsträckning som möjligt kontrollera trovärdigheten hos motparten samt att använda sig av de tjänster som finns tillgängliga för att garantera betalning samt leverans.

Avgifter

Säljare och köpare kommer sinsemellan överens om vem som står för avgifter som uppstår vid nyttjande av tjänster. Hittafoder.se kan inte ge någon rekommendation om vilken av parterna som står för detta. Hittafoder.se kan inte heller hållas ansvarig för förkommet gods.

Användaransvar

Användaren av tjänsten ansvarar för att angiven information är uppdaterad och korrekt.

Informationen som lämnas på Hittafoder.se får inte:

Du har ingen rätt att använda tjänsten i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon egen produkt förutom foder/bete/transport av foder. Vid sådan förseelse kan Xenolith AB yrka på skadestånd. Att marknadsföra egen produkt/tjänst eller annan form av näringsverksamhet till mottagare via de formulär som finns tillgängliga via Hittafoder.se är en förseelse enligt SFS (1995:450) Marknadsföringslagen 13 § och kommer utan förvarning att anmälas till de abuseavdelningar som är relaterade till de tjänster som nyttjas i samband med utsändande av denna marknadsföring. Dessutom kommer en anmälan att ske till konsumentverket.

Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation. Du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet. Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i efterhand kan ditt konto bli raderat.

Avtalsbrott

Om Hittafoder.se upptäcker brott mot detta avtal ska det som orsakar avtalsbrottet skyndsamt ändras till att falla inom ramen för gällande avtal. Om det trots anmaning inte åtgärdats inom rimlig tid blockeras användarkontot för vidare användning.

Force majeure

Hittafoder.se/Xenolith AB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder. Om fullgörandet av Hittafoder.se:s åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Hittafoder.se inte rimligen kunnat råda över eller förutse, såsom arbetskonflikt, strömavbrott, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott eller liknande omständighet, allmän knapphet på transporter, varor eller energi, fel och förseningar i till Internet anslutna nät vilka ligger utanför Hittafoder.se:s ansvar.

Hittafoder.se har alltid rätt att ändra villkoren för tjänsten om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av tjänsten förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Hittafoder.se kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda tjänsten anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användaren vill avsluta sitt konto har användaren möjlighet att avregistrera sig från tjänsten.